disminuir tamaño letra aumentar tamaño letra

CALENDARIO DE PAGOS

ANO FISCAL 2009

Período Concepto de pagos Prazo do cobro en
periodo voluntario
Anual I.V.T.M. 01/10/2009 - 24/12/2009
Anual Recollida de lixo 01/10/2009 - 24/12/2009
Anual Rede de sumidoiros 01/10/2009 - 24/12/2009
Anual I.B.I. urbana e rústica 01/10/2009 - 24/12/2009
Anual I.A.E. 01/10/2009 - 24/12/2009
Trimestral Auga

Mes seguinte ó trimestre

  

  •  CÓMO REALIZAR OS PAGOS:
Os contribuíntes afectados poderán realizar os pagos das súas débedas tributarias mediante domiciliación bancaria ou, en persoa, na Recadación municipal, sita no baixo da antiga Sindical, de acorde co seguinte horario:
 
Do  1-16 de outubro:    Martes e xoves en horario de 11.00 - 13.30 horas.
Do 19-23 de outubro:   Tódolos días de luns a venres, en horario de 09.30 - 13.30 horas.
Do 26/10 - 11/12:        Martes e xoves en horario de 11.00 - 13.30 horas.
Do 14-24 de decembro: Tódolos días de luns a venres, en horario de 09.30 - 13.30 horas.
 
  • RECOMENDACIÓN:

A domiciliación bancaria para o pago de recibos periódicos mediante cargo na conta é a forma máis cómoda de realizar os pagos con seguridade e sencillez. Dita domiciliación bancaria pode ordenala a través da súa entidade bancaria ou directamente no Concello, facilitando o número de conta.

Recorde que transcorrido o período citado de cobro voluntario iniciarase o procedemento executivo de constrinximento administrativo de conformidade coas disposicións establecidas no vixente Regulamento de recadación, procedendo ó cobro das cotas co recargo correspondente. 

 

  •  COMPROBE OS SEUS RECIBOS NAS SEGUINTES TÁBOAS:

I. V. T. M.:

Turismos Hasta 8 HP 12,62 €
De 8 a 11,99 34,08 €
De 12 a 15,99 71,94 €
De 16 a 19,99 89,61 €
Máis de 20 HP 112,00 €
Autobuses De menos de 21 plazas 83,03 €
De 21 a 50 plazas 118,64 €
Máis de 50 plazas 148,30 €
Camións Menos de 1.000 kg 42,28 €
De 1.000 a 2.999 kg 83,30 €
De 3.000 a 9.999 kg 118,64 €
De máis de 10.000 kg 148,30 €
Tractores Menos de 16 HP 17,67 €
De 16 a 25 27,77 €
De máis de 25 83,30 €
Remolques De 750 a 1.000 kgs 17,67 €
De 1.000 a 2.999 kg 27,77 €
De máis de 3.000 kg 83,30 €
Motocicletas Hasta 125 CC 4,42 €
De 126 a 250 CC 7,57 €
De 251 a 500 CC 15,15 €
De 501 a 1.000 CC 30,29 €
De máis de 1.000 CC 60,58 €